dissabte, 7 de novembre de 2009

CREACIÓ DE CONSELLS DE DISTRICTE

"Crec personalment que la participació de la gent en política és el futur de la política....s'ha acabat el farem, farem, farem, aixó no porta enlloc ni s'ho creu ningú, la nova frontera de la política està en que siguem capaços de fer participar la gent en la presa de decisions"


CONSELLS DE DISTRICTE

RADIOGRAFIA SOCIAL


Avui en dia, malauradament, resulta palpable un distanciament entre la
ciutadania i la classe política, circumstància que es concreta en tres
extrems negatius:
1. Falta de complicitat entre els ciutadans i el govern.
2. Disminució de la implicació de la ciutadania en la gestió de la
ciutat.
3. Augment de la desvinculació de la societat civil en la presa de
decisions.

SOLUCIONS


Els Ajuntaments hem de preveure i regular procediments i mecanismes
que:
1. Reforcin la participació i incidència dels ciutadans en el govern
local.
2. Estableixin uns estàndards mínims concrets que assegurin la
participació efectiva dels ciutadans.
3. Augmentin el sentit de pertinença a la ciutat en general, i a un
entorn col·lectiu més reduït en particular.
4. Potenciïn el treball col·lectiu per sobre dels individualismes
aïllants.
5. Fomentin la participació ciutadana en la gestió dels assumptes
locals.


COM HO PODEM ASSOLIR?


Entre d’altres amb la creació dels Consells de Districte, com a òrgans de
gestió desconcentrada que impulsin la participació ciutadana en la gestió
dels assumptes municipals.
Tarragona es caracteritza per la riquesa del seu teixit social, moviment
veïnal i associacionisme. Totes aquestes manifestacions d’opinió veïnal i
ciutadana contribueixen al pluralisme d’idees i fomenten la millora de la
convivència ciutadana. Defensant aquest moviment ciutadà considerem
positiu crear òrgans on, d’una forma més autònoma, totes els
representants d’una determinada zona de la ciutat puguin contribuir a la
gestió dels interessos públics del seu àmbit territorial
.
Per tant, les actuals Associacions de Veïns veuran amb aquest
plantejament més reforçada la seva participació en l’Administració del
seu entorn.

REGULACIÓ LEGAL

Ens de participació reconegut i regulat a la Llei 57/2003, de 16 de
desembre de mesures per a la modernització del govern local, entre
altres, pels municipis que siguin capital de Província, com és el cas de
Tarragona.


POTESTAT MUNICIPAL


Aquest text normatiu concedeix al Plenari dels Ajuntaments la capacitat
per:
1. Determinar la creació dels districtes.
2. Concretar el seu àmbit territorial.
3. Establir el seu àmbit competencial.
4. Fixar la seva composició.
5. Dotar-los econòmica i pressupostàriament.

PROPOSTES CONSTRUCTIVES


CIU, en data 8 de maig de 2009, va presentar al plenari de l’Ajuntament
de Tarragona una moció per tal de crear els Consells de Districte, amb
l’objectiu d’augmentar i potenciar la participació ciutadana. Aquesta
moció va ser rebutjada amb els vots contraris del PSC i ERC.

PROPOSTA ESTRUCTURAL
Per tal d’iniciar el camí favorable a la creació dels Consells de Districte,
CIU concreta els elements configuradors d’aquests organismes:
1. Àmbit Territorial: Creació de districtes o zones -actualment per
qüestions electorals Tarragona es troba dividida en 12 districtes -.
Aquest marc territorial serà un punt de partida, però pot estar
subjecte a una nova distribució en funció de les identitats
poblacionals, territorials i d’interessos comuns dels diferents
àmbits de la ciutat de Tarragona.
2. Composició: Amb un màxim de 27 membres i sota la Presidència
d’un Regidor de l’Ajuntament del grup polític que hagi guanyat les
eleccions al districte corresponent i que haurà estat nomenat per
l’Alcalde, els Consells de Districte estaran formats per:
· Representants de les Associacions de Veïns incloses en el seu
àmbit territorial.
· Representants de les Llars de jubilats.
· Representants de les entitats culturals de major
representació al districte.
· Representants de les entitats esportives.
· Representants del món comercial i econòmic del districte.
· Representants, en número proporcional al resultat electoral
del districte, de cada grup municipal amb representació a
l’Ajuntament de Tarragona
. Aquests representants seran
nomenats pels grups municipals però no seran regidors de
l’Ajuntament.
3. Funcionament: El plenari de l’Ajuntament de Tarragona haurà
d’aprovar un Estatut comú per a tots els Consells de Districte, on
s’estableixin les normes de funcionament intern: periodicitat de
reunions, majoria en les votacions, elecció de President….
4. Pressupost: En funció de la demografia poblacional del districte i
del seu àmbit territorial, l’Ajuntament de Tarragona haurà de fixar
una partida pressupostària per dotar econòmicament a cadascun
d’aquests Consells de Districte
5. Competències:
Les mateixes s’hauran de concretar en els Estatuts dels Consells de
Districte, i en absència d’una concreció puntual, aquest ens ha de
garantir:
· Ser l’òrgan de representació del seu àmbit territorial.
· Ser l’òrgan consultiu.
· Participar, de forma directa i inequívoca, en la presa de
decisions municipals
en qualsevol assumpte d’incidència directa
en el districte i els seus ciutadans.
· Participar en la gestió dels assumptes municipals d’afectació al
seu àmbit territorial.

De forma global, el Consell de Districte realitzarà els següents
plans estratègics:

· Pla estratègic de desenvolupament: Cada Consell de Districte,
en col·laboració amb les entitats i veïns, realitzaran un pla
estratègic de vuit anys de durada. En aquest pla es consignaran
totes aquelles actuacions necessàries, tant pel creixement de la
zona com per la millora de les condicions de convivència. Cal
que el petit comerç constitueixi un element vertebrador de
l’activitat econòmica i social del Districte. Esdevé necessari
facilitar l’establiment familiar: pisos de lloguer per a la gent
jove, apartaments tutelats, centres de dia...
· Pla d’equipaments i serveis: Els Consells de Districte, en funció
de les necessitats de la zona i de les seves mancances,
elaborarà un pla d’equipaments amb la finalitat de
complementar i ampliar la xarxa de serveis. La primera de les
actuacions d’obligat compliment per assolir la
descentralització es concreta en la instal·lació d’una OMAC
en cadascun dels districtes
. Les necessitats de centres de dia,
d’espais culturals i esportius, d’instal·lacions de serveis
socials... s’han de reflectir en aquest pla com a objectiu per
millorar els equipaments de la zona.


De manera sectorial, el Consell de Districte elaborarà els següents
plans d’actuació:
· Pacte per la eliminació del soroll: Les entitats i els veïns
elaboraran unes propostes de treball per a la reducció de la
contaminació acústica, indicant les zones de major soroll i
proposant les mesures necessàries per disminuir el mateix.
· Pacte per l’accessibilitat: Examinada i analitzada la realitat
específica de cada àmbit territorial, en quant a la mobilitat de
persones, s’indicaran els espais on actuar per pal·liar i reduir
una situació de discriminació que molts dels nostres veïns
pateixen per motius d’edat o discapacitat.
· Pacte pel manteniment: El Consell de Districte fixarà un
calendari de reunions periòdiques per tal de revisar el
manteniment dels espais públics, indicant les instal—lacions en
mal estat o les que han patit destrosses, per facilitar la
necessària reparació dels danys.
· Pacte per la neteja: De forma conjunta amb el servei de neteja
del Ajuntament, el Consell de Districte identificarà els
principals problemes de neteja existents en el seu àmbit
territorial, proposant les mesures necessàries per tal
d’aconseguir que els seus carrers i places estiguin més nets.

IMPLICACIÓ SOCIAL

Per tal de donar a conèixer aquesta proposta a la ciutadania de
Tarragona, des de CIU es fixarà un calendari de visites a totes les
associacions de veïns i entitats veïnals, culturals, esportives, socials,
econòmiques, etc. que estiguin interessades,
amb l’objectiu de donar una
major informació en relació a aquesta mesura d’implicació de la
ciutadania en la gestió municipal.

Tarragona, 5 de novembre de 2009.